ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα δηλώσεων εισοδήματος 2012

1. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων Ε5 - 2012:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων Ε3 - 2012:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 - 2012:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα μητρώου

1. Έντυπο αίτησης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, Μ0:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Έντυπο απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων, Μ1:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Έντυπο έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου, Μ2:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

4. Έντυπο έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, Μ3:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
5. Έντυπο δήλωσης διακοπής εργασιών, Μ4:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
6. Έντυπο δήλωσης υπό ίδρυσης επιχείρησης, Μ5:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
7. Έντυπο δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης, Μ6:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
8. Έντυπο δήλωσης σχέσεων φορολογουμένου, Μ7:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
9. Έντυπο δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου, Μ8:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
10. Έντυπο δήλωσης στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης, Μ9:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
11. Έντυπο δήλωσης εγκατάστασης εσωτερικού, Μ10:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
12. Έντυπο δήλωσης εγκατάστασης εξωτερικού, Μ11:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
13. Έντυπο δήλωσης πωλήσεων από απόσταση, Μ12:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
14. Έντυπο δήλωσης απενεργοποίησης ΑΦΜ, Μ13:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα έναρξης Ελεύθερου Επαγγελματία

1. Απόδοση ΑΦΜ (εφόσον δεν έχει):ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Η αίτηση χορηγείται από το Επ.Επιμ.

Έντυπα έκδοσης Α.Φ.Μ. - υπό ίδρυση εταιρείας

1. Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα πρόσληψης προσωπικού

 1. Πληροφοριακό έντυπο πρόσληψης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Αναγγελία πρόσληψης προς ΟΑΕΔ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 3. Πίνακας προσωπικού προς Επιθεώρηση Εργασίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 4. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 5. Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα κτηματολογίου

 1. Αρμόδια γραφεία κτηματογράφησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 3. Δήλωση νόμου 2308/995 ακινήτου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα INTRASTAT

 1. Κατάλογος συνδυασμένης ονοματολογίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Κατάλογος κωδικών χωρών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 3. Έντυπο INTRASTAT αποστολής: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 4. Έντυπο INTRASTAT άφιξης: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων

 1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 σε μορφή WORD: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 σε μορφή EXCEL: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα απόλυσης - παραίτησης προσωπικού

 1. Έντυπο οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Έντυπο απόλυσης - καταγγελία σύμβασης εργασίας μισθωτού: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπο αίτησης για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

 1. Οδηγίες αίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Αίτηση χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα δηλώσεων Φ. Π. Α.

 1. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενες σε Α' κατηγ. βιβλία, Φ3: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για υποκείμενες σε Β' ή Γ' κατηγ. βιβλία, Φ2: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 3. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, Φ1: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα υποβολής διαφόρων φόρων

 1. Έντυπο δήλωσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών,       Φ - 01.018:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Έντυπο δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους,                      Φ - 01.024:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 3. Έντυπο δήλωσης καταβολής φόρου στην συγκέντρωση καφαλαίου: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Έντυπα ανακεφαλαιωτικών πινάκων

 1. Έντυπο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, Φ4: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 2. Έντυπο ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, Φ5: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πίνακας Transfer Pricing

  Ενδεικτικός Πίνακας Φακέλου Τεκμηρίωσης